huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL


DOTTERBOLAG


Transferator Industri AB

- ABG-Koncernen


Transferator Ventures AB
Transferator Ventures AB, 100% ägande (Dotterbolag)

Bolaget etablerades under hösten 2016 såsom ett led i strategin att renodla Transferator-koncernens ägande av tillgångar inom venture capital området. Tillgångarna i Transferator Ventures består för närvarande av tre innehav enligt nedan. Företaget strävar efter att upprätthålla en ägarandel om 10-30 % i portföljbolagen. För närvarande äger Transferator Ventures AB delar i Akredo, ELK Studios och Gumbler.

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE